بازگشت موقت

چند وقتی هست که برگشته ام به وطن.انگار ناراحتی با من عجین شده.در اینجا هم احساس دلتنگی میکنم.واقعا نمیدانم برای که وچه.

زندگی در اینجا روحم را فرسوده میکند.دیدن اینهمه آدم که به واسطه بدیهای بیشمارشان از ایشان متنفری.و شنیدن همان حرفهای پست وحقیر.از انسانهای حقیر.

آنچه مرا آرامش نسبی میدهد بارش باران است.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید