اگر میشد

اگر میشد که بتوانم چند نفر که در ذهنم وجود دارند را از بین ببرم.چقدر دنیا زیبا میشد.چقدر دنیا وزندگی زیبا بود اگر برخی افراد هرگز وجود نداشتند ویا میتوانستی آنها را بکشی وبه درک واصل کنی.10 سال پیش در این راه جنگیدم.اما نه شخصی بلکه اعتقادی.

لیکن امروز با خودم فکر میکنم که ای کاش میتوانستم.این عناصر پلید را از بین ببرم.

میتوانم.لیکن میدانم که حتما لو میروم.نمیدانم چه کنم.از نظر شرعی هم جوازش را دارم.اما قانونی نه.

چند روز پیش دست یکی از این مفسدین را شکستم.لیکن دلم هنوز خنک نشده.

شاید روزگاری برسد..............

/ 1 نظر / 11 بازدید
آناهیتا

پادشاه بازم افتادی دنبال جهاد واین حرفا؟؟؟؟؟زندگیتو بکن دیگه[ناراحت]