باران میبارید

امروز باران میبارید.بعض وقتها که دلم میگیرد باران میبارد.دلم گرفته بود اما شاید.شاید او دلش بیشتر گرفته بود.

ندانستم حکمت این باران چیست.بغضی نهان مرا آزرده خاطر میساخت.

نمیدانم برای او هم بارید یا نه.دوست دارم ببارد وغم او را نیز بستاند ویا با آن بگرید باشد که سبکتر شود ومرا فراموش کند.

/ 0 نظر / 11 بازدید