پادشاه

پادشاه مجنون مینویسد وقلم را بر صفحات مجازی میرقصاند.باشد که روزگاری به گذر عمر در گاهنامه نظری بیفکند وبه خاطر بیاورد،آنچه را که بر او گذشت.

/ 0 نظر / 15 بازدید