دکتر شریعتی

امروز سالروز شهادت دکتر علی شریعتی است.نوشته ها درباره ایشان زیاد است.و من چیز زیادی ندارم که بنویسم.

فقط یادش را گرامی میدارم.

با او بود که علی وفاطمه وحسین وشیعه را بهتر شناختم.و او منشا شناخت من به جهانی دیگر بود.

با او بود که فهمیدم زندگی فقط جهاد است وجهاد برتر از عبادت.

/ 0 نظر / 11 بازدید