چقدر سعادت به شما می آید..............

دیالوگی از یک فیلم بود این سرتیتر نوشته من.

دیالوگ جالبی بود.به فکر فرو رفتم.به اینکه واقعا سعادت به چه کسی نمی آید؟

به همه می آید.سعادت پیرترین انسان را جوان.زشت ترین را زیبا و اندوهگینترین را شاد میکند.

سعادت آنست که همه به دنبال آن میدوند و آن را نمی یابند.

و باز در فکر این جمله رفتم.که سعادت به چه کسی نمی آید؟؟

/ 0 نظر / 12 بازدید