تکنولوژی مضر

این تکنولوژی هم گاهی مواقع به ضرر آدم تمام میشود.نمونه اش الان.خوابم نبرد وهوس کردم مزاحم تلفنی بشوم.اما ای مزاحم یاب وغیره نمیگذارد شب جمعه ای به خودم حالی بدهم.

نکته شیرین وجذاب مزاحم تلفنی این است که به یک پسر زنگ بزنی و او فکر کند دختری عاشقش شده وپشت تلفن عشوه شتری بیاید.آخرش برایش یک عربده بزنی وتلفن را قطع کنی.

یادش به خیر قدیما با بچه های فامیل جمع میشدیم و شناس وناشناس مزاحم تلفنی میشدیم.انقدر میخندیدیم که اشک از چشممان جاری میشد.از پیرمرد هفتاد ساله هم نمیگذشتیم.

گاهی آنقدر صفا میکردیم که نوبتی دوره میگذاشتیم.که امشب خانه مثلا عمه برویم وفردا خانه دایی برویم ومزاحم تلفنی بشویم.

تو حال بچگی دخترای دم بخت فامیلو اساسی سر کار میذاشتیم

خودمانیم صواب هم میکردیم.کلی به دیگران اعتماد به نفس کاذب تزریق میکردیم.اما الان چی.تلفن بی کار گوشه اتاق افتاده ونمیشود یک فوت کوتاه هم برای کسی در کرد.

زندگی سوسولی میشود همین.

/ 0 نظر / 11 بازدید