آتش بازی خاطرات

امروز تمام جزوات اضافه وبه همراهش خاطرات غزل وآنا را آتش زدم.دیگر موقع آن رسیده بود.

دیروز وپریروز هم اوراق ومجلاتی که دیگر زمانش گذشته بود ونمیخواستم دست هیچ قرمساقی برسد.

خلوت شدم.

/ 0 نظر / 11 بازدید