تنهایی مطلق

فاذا عرفت فما عرفت حقیقه

                                  و اذا جهلت فما جهلت خمولا

پس اگر شناخته شدی.حقیقتا شناخته نشدی

و اگر مجهول ماندی از گمنامی نبود که ناشناخته ماندی

/ 0 نظر / 11 بازدید